Saga Būk min bay Dahū

Itu saga būk ma bahasa Sinama bay pamuwan ni kami bo' pinat'nna' maitu ma PalmanTuhan.com

Labi Alanga min Kanabi-Nabihan
Paghinang Almasihin
Si Motot Do Me Kuyain

Kanabi-nabihancover.JPG