9. Tuhan Wajib Sanglitanta

(Praise God from Whom All Blessings Flow)

Tuhan wajib sanglitanta,
Lidjikiꞌ paluwas min Iya,
Sanglitantabi na ōnna,
Iya ru sangat kawasa.
Amin.

Share