18. Sangom Sawa

(Silent Night)

1. Sangom sawa, asahaya,
Halam hunus, tꞌddoꞌ na,
Si Mariyam maka si Isa,
Budjang maka anakna lꞌlla,
Kasannangan ma dunya,
Asannang atuli sigā.

2. Sangom inān ma luwasan,
Bili-bili nijagahan,
Saga jaga īꞌ kinoblaꞌan,
Bangsa sulgaꞌ ya magkalangan,
Si Isa nianakan,
Ma dunya na kahāpan.

3. Sangom inān bay ginantaꞌ,
Waktu bay kapalmanan,
Waktu piꞌitu Anak Tuhan,
Wajib kitabi ananglitan,
Si Isa barakatan,
Poꞌonan kasannangan.