Palman Tuhan ma Bahasa Sinama

Saga Kitab bay sinalin ma Bahasa Sinama maka Kasehe'an Pandu'

Kitab ma Bahasa Sinama (Bajau)

Bahaꞌu min PalmanTuhan.com
App Kanabihan
Sini Salsila Kanabihan

Salam Saga Dauranakan Kami Kasamahan,

"Ma awal jaman lagi' araran e' Tuhan amasampay palmanna ni ka'mbo'-mbo'antam labay min kanabi-nabihan maka aheka ginisan lān bay pamasampayna."

Ma buwattina'an paheka lagi' ginisan lān bo' kita makabāk palmanna. Ma masa awal mbal kita makahati ya palman itu sabab saddī bahasana. Ma buwattina'an bay na sinalin ni bahasata Sinama. Ma bay dahū, ahunit amiha saga kitab

bay min Tuhan sabab saga a'a hadja amowa maka amasampay. Ma buwattina'an, bang tatuliꞌta website itu tabākta na maitu saga palman kamemon bay na sinalin ni bahasata. Mbal hat binassa palman itu, ma buwattina'an manjari na minsan hal kinale atawa ta'nda'ta ma video. Kahāpan itu ma kita Kasamahan.

Ai aniya' ma website itu?

Amassa Kitab Sama (Bajau) Online! Kitab App Download Sinama scripture posters in the langauge of the Sama and the Badjao (name recognized by other Filipinos)
Kalanga Saga Ummat Tuhan Disc 1 Kalangan Saga Ummat Tuhan Disc 2 Patta' Panoho'an Ahalga' min Kamemon

Pabalik-balik kam pi'itu bo' kam maka'nda' bang aniya' saga kalangan baha'u, pagnasihat, sini atawa pagtangkap baha'u min saga Kitab.

Ayat Min Kitab Llaw-Llaw

Download saga patta' itu.
Share saga patta' itu ma Facebook-bi